Kas ir skauti un gaidas?

Ja vienreiz skauts, tad vienmēr skauts…. tā ir brālība ,kas seko solījumam un cenšas dzīvot, sekojot saviem likumiem… tie ir cilvēki, kas cenšas darīt pasauli labāku , liekot lietā savas prasmes un iemaņas, kuras ir apgūtas daudzu gadu laikā , darbojoties komandā un izmantojot āra dzīves metodes savu personisko rakstura īpašību nostiprināšanai.

 

Skauti un gaidas ir organizācija, kas apvieno bērnus, jauniešus un pieaugušos, sākot no 8 gadu vecuma, un kuras mērķis ir audzināt zinošus, patriotiskus un sabiedrībai lietderīgus pilsoņus.

Tā ir  rotaļa bērniem, piedzīvojums jauniešiem un izaicinājums pieaugušajiem.


“Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija” jeb LSGCO  ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM un WAGGGS dalīborganizācija, kas ir lielākās pasaules jauniešu organizācijas, sevī pulcinot vairāk kā 40 miljonus biedru! Arī Rīgas 155.skautu vienība ir LSGCO organizācijas sastāvdaļa.


Rīgas 155.skautu vienība ir viena no lielākajām vienībām Latvijā, kas apvieno dažādu vecumu skautus un gaidas visās darbības pakāpēs. Vienība ir ar senām tradīcijām un lielu darba pieredzi. Kopš vienības atjaunošanas tā darbojas jau 24 gadu!


Ko skauti dara? Mācās dzīvot ārpus telpas un savas komforta zonas, nometņo, orientējas, palīdz citiem, dara labos darbus, vingrina dažādas iemaņas, strādā komandā, spēlē dažādas spēles, dzied, mācās paust sevi radoši, kļūst patstāvīgāki, pieņem izaicinājumus un mācās tikt ar tiem gala, izzina savas tautas vēsturi, dodas pārgājienos, ceļo, apgūst arvien daudzveidīgākas prasmes.


Skautiem un gaidām ir savas tradīcijas, rituāli un likumi, kas palīdz tiem kļūt labākiem.


Skauti un gaidas darbojas, izmantojot skautu metodi un realizē programmu, kas balstīta uz katra indivīda izaugsmi intelektuāli, sociāli, emocionāli,fiziski, garīgi un rakstura izaugsmē.


Skautu un gaidu programma tiek realizēta 4 darbības pakāpēs:

Mazskauti un guntiņas ir pirmā vecuma pakāpe skautismā, kurā darbojas zēni un meitenes  vecumā no 8 līdz 11 gadiem.

Skauti un gaidas ir nākošā pakāpe, kurā darbojas jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Dižskauti un dižgaidas trešā pakāpe, kurā darbojas jaunieši vecumā no 16 - 18 gadiem.

Roveri un lielgaidas - jaunieši vecumā no 18 - 22 gadiem.


Kā arī vienības sastāvā darbojas vadītāji un vadītāju vietnieki, kas organizē nodarbības, nometnes, pasākumus un veic pienākumus, kas saistīti ar vienības darbības nodrošināšanu. Visi savu darbu organizācijā veic brīvprātīgi un šo darbu var uzņemties ikviens.


Mācību gada garumā notiek  nodarbības 1 reizi nedēļā, kas tiek papildinātas ar nodarbībām ārā, nometnēm, pārgājieniem, atceres brīžiem, "labajiem darbiem