‌ 

Par projektu "PROTI un DARI!"

ĀDAC Pelēkais vilks iesaistās projektā no  2017. - 2018. gadam - gan piedāvājot izaugsmes iespējas  projektā iesaistītajiem jauniešiem, gan piedāvājot programmas vadītāja un mentora atbalstu.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
•    mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
-    mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
-    jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
-    individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
-    mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;
3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
-    individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
-    vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;
4.  mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;

•    atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām:
1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    formālās un ikdienas mācīšanās,
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
-    brīvprātīgā darba aktivitātes,
-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
-    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Ja pats esi  vai tev ir zināms kāds jaunietis, kurš ir 15 - 29 gadus vecs, nekur nemācās un nestrādā, grib atrast savu ceļu un atklāt savas iespējas dzīvē, vajadzīgs atbalsts un izpratne  -  piesakies programmai "PROTI UN DARI"! 

Raksti: pelekaisvilks@gmail.com